OBCHODNÉ PODMIENKY, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Home / OBCHODNÉ PODMIENKY, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všeobecné obchodné podmienky pre maloobchodný styk – Eshop

Podnikateľský subjekt –

obchodné meno:                                            Vivien Pálfyová

s miestom podnikania:                                 Družstevná u. 5230/8A, Dunajská Streda, 92901

IČO:                                                                      51 574 900

DIČ:                                                                   1122533379

označenie registra, ktorý vedie podnikateľa:

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra: 210-39570

vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky pre svoj maloobchod fungujúci ako eshop:

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je podnikateľský subjekt  Vivien Pálfyová  (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim (ďalej len „kupujúci“), ktorých predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.exkhlusive.sk. Predávajúci v právnych vzťahoch, v ktorých sa majú tieto všeobecné obchodné podmienky uplatňovať, vystupuje vždy v rámci predmetu svojho podnikania.3. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe a predaji tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Ustanovenia individuálne dojednaných kúpnych zmlúv majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok.4. Kupujúcim sa rozumie akákoľvek fyzická osoba, ktorá v rámci spotrebiteľských kúpnych zmlúv kupuje od predávajúceho ním predávaný tovar. V prípade kupujúceho ide o spotrebiteľa, na ktorého sa vzťahuje osobitná ochrana poskytnutá okrem iných zákonov aj zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.5. Tovarom sa rozumie dámské oblečenie, obuvy a doplnky.6. Záväzok predávajúceho zahŕňa len dodanie tovaru podľa objednávky kupujúceho a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.7. Osobný styk predávajúceho a kupujúceho  je možný na adrese: Vivien Pálfyová s miestom podnikania   Družstevná u.5230/8A, Dunajská Streda . Poštová adresa predávajúceho pre príjem korešpondencie a pre podávanie sťažností je:  Vivien Pálfyová  s miestom podnikania  Družstevná u. 5230/8A, Dunajská Streda.

8. Nič v týchto všeobecných obchodných podmienkach nie je možné vykladať v neprospech spotrebiteľa a tak, že by to znamenalo obmedzenie práv spotrebiteľa, priznaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, vrát. práva spotrebiteľa obrátiť sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

 1. Objednávka tovaru
 2. Ponuka tovaru predávajúceho uverejnená na stránke www.exkhlusive.sk sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, i keď sa predávajúci  touto ponukou obracia na vopred neurčitý okruh neurčitých osôb, a ako taká je pre predávajúceho záväzná, vrát. uvedenej kúpnej ceny. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ponuky tovaru uverejneného na stránke www.exkhlusive.sk, pričom pre kupujúceho je záväzná tá ponuka tovaru, ktorá bola zverejnená na uvedenej internetovej adrese  v čase doručenia úplnej objednávky kupujúceho predávajúcemu prostredníctvom príslušných funkcií internetovej stránky (nákupný košík a objednávkový formulár). Iné zmeny v záväznosti ponuky tovaru predávajúceho /napr. množstevné rabaty, zľavy na kúpnej cene/ sú možné na základe individuálneho dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim.2. Kúpna zmluva sa uzatvára na základe elektronickej objednávky kupujúceho. Tovar, o ktorý má kupujúci záujem pridá do nákupného košíka. Po pridaní tovaru do nákupného košíka vyplní kupujúci všetky predpísané údaje uvedené v objednávkovom formulári. Kupujúci zodpovedá za správnosť ním vyplnených údajov. Po vyplnení a skontrolovaní svojich údajov kupujúci klikne na príslušné tlačidlo, ktorým dokončí objednávku. Od tohto okamihu si kupujúci záväzne objednáva vybraný tovar. Objednávanie tovaru je možné aj s registráciou kupujúceho v eshope predávajúceho ako aj bez takejto registrácie. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť”, ktorým sa kupujúci vráti do predošlých krokov.3. Objednávka kupujúceho musí obsahovať najmä tieto údaje:
 3. a) meno a priezvisko kupujúceho
  b) adresa pobytu kupujúceho
 4. c) telefónny kontakt na kupujúceho
 5. d) emailový kontakt na kupujúceho
 6. e) miesto dodávky tovaru, ak sa líši od adresy pobytu kupujúceho
 7. f) druh /kód/ tovaru
 8. g) množstvo tovaru
 9. h) iná špecifikácia tovaru
 10. i) spôsob platby podľa ponuky internetovej stránky.Povinnou súčasťou procesu objednania tovaru prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára je povinné označenie nasledovných položiek na internetovej stránke s tým, že bez označenia týchto položiek sa objednávka tovaru považuje za nepodanú:a) výslovné uvedenie tej skutočnosti, že ide o objednávku s povinnosťou platby
  b) výslovné potvrdenie o prečítaní týchto všeobecných obchodných podmienok
  c) potvrdenie poskytnutia informácií podľa § 3 ods. 1) zákona č. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, hoci aj pomocou osobitného pripojeného formulára
 11. d) potvrdenie o poučení ohľadom práva odstúpiť od zmluvy uzavretej na základe týchto všeobecných obchodných podmienok, hoci aj pomocou osobitného formulára
 12. e) v prípade registrácie kupujúceho do eshopu predávajúceho aj súhlas so spracúvaním osobných údajov, hoci aj pomocou osobitného formulára.Úprava označenia položiek pri objednávke tovaru podľa ods. 4) sa nedotýka povinného zverejňovania iných údajov podľa osobitných predpisov, napr. podľa nariadenia GDPR.6. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúcich bodov (ods. 3 a ods. 4), je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich objednávku predávajúcemu sa objednávka považuje za úplnú.7. Odoslanou úplnou objednávkou je kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde predávajúcemu skôr, ako predávajúci odošle potvrdenie objednávky kupujúcemu. V tomto prípade je odvolanie objednávky bezodplatné.8. Predávajúci si vyhradzuje v určitých prípadoch (neobvykle veľké množstvo objednaného tovaru, splátkový predaj a podobne) právo vyžiadať si od kupujúceho pred odoslaním potvrdenia objednávky predloženie ďalších príslušných podkladov.9. Po podaní záväznej objednávky kupujúcim bude na emailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke zaslaný email, v ktorom predávajúci potvrdí objednávku. K potvrdeniu objednávky kupujúceho dôjde bezodkladne po doručení objednávky. Potvrdením (akceptáciou) objednávky dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. V potvrdení predávajúceho budú uvedené tieto informácie: identifikácia kupujúceho a predávajúceho, číslo objednávky, dátum objednávky, druh a počet objednaného tovaru, kúpna cena tovaru (jednotlivé položky a celková kúpna cena za tovar), náklady na dodanie tovaru, celková kúpna cena obsahujúca DPH, spôsob dodania, spôsob vykonania platby a termín dodania.10. Potvrdenie objednávkyelektronickou poštou obsahuje  aj:
 13. a) tieto všeobecné obchodné podmienky ako prílohu
 14. b) osobitný formulár – potvrdenie poskytnutia informácií podľa § 3 ods. 1) zákona č. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako prílohu.Emailová správa podľa predchádzajúceho odseku sa odosiela so službou vyžiadania potvrdenia o prečítaní tejto emailovej správy.12. Predávajúci najneskôr spolu s tovarom zasiela kupujúcemu potvrdenie objednávky na trvalom nosiči, spravidla v papierovej forme. Potvrdenie objednávky v tomto prípade predávajúci opatrí okrem náležitostí podľa predchádzajúcich odsekov  aj ďalšími náležitosťami, a to:
 15. a) dátum vystavenia potvrdenia
 16. b) podpis osoby predávajúceho, zodpovednej za realizáciu objednávky.Predávajúci môže robiť splnenie svojho záväzku závislým na doručení spätného potvrdenia prečítania potvrdzujúceho emailu, najmä pri dodaní väčšieho alebo neobvyklého množstva tovaru.

III. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

1. Predávajúci je povinný najmä:

 1. a) dodať tovar kupujúcemu na základe jeho objednávky v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho na prepravu spôsobom, aby bol zabezpečený proti poškodeniu počas prepravy
 2. b) zabezpečiť, aby dodaný tovar bol v súlade so všetkými všeobecne záväznými predpismi platnými na území SR
 3. c) odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady vyžadované platnými právnymi predpismi SR a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (napr. návody v slovenskom jazyku, dodací list, daňový doklad, potvrdenie objednávky podľa čl. II. ods. 12 týchto všeobecných obchodných podmienok).Predávajúci má právo:
 4. a) na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho
 5. b) na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade, ak sú mu známe skutočnosti, pre ktoré by si kupujúci tovar neprezval, alebo sa jedná o objednávku s nepravdivými alebo neúplnými údajmi o kupujúcom.Kupujúci je povinný najmä:
 6. a) prevziať riadne a včas dodaný tovar spolu so sprievodnými dokladmi
 7. b) kontrolovať neporušenosť obalov, v ktorých sa zabalený tovar dodáva
 8. c) kontrolovať počet kusov dodaného tovaru
 9. d) kontrolovať stav nezabaleného tovaru, ak sa tovar dodáva nezabalený
 10. e) zaplatiť predávajúcemu celú kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve.Kupujúci má právo:
 11. a) na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom potvrdení (akceptovaní) objednávky, ktorý tovar je zdravotne nezávadný a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Doprava. Dodacie podmienky1. Dodacia lehota je stanovená informatívne a je v zásade 3-dňová po potvrdení objednávky kupujúcemu. Pokiaľ sa dodanie tovaru uskutoční prepravnou spoločnosťou, predávajúci je v zásade povinný odovzdať tovar prepravnej spoločnosti spravidla nasledujúci pracovný deň po potvrdení objednávky. Rýchlosť prepravy záleží na rýchlosti prepravnej služby.2. Dodanie tovaru sa uskutočňuje prostredníctvom prepravnej spoločnosti uvedenej na webstránke (eshope) predávajúceho. Osobný odber tovaru v sídle predávajúceho alebo na inom mieste je v zásade nemožný.3. Miestom dodania tovaru je miesto, ktoré je uvedené v objednávke. Ak v objednávke nie je uvedené iné miesto dodávky tovaru, má sa za to, že tovar treba kupujúcemu odovzdať v mieste jeho pobytu.4.Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
 12. a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 13. b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 14. c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.Ak vznikne prekážka, brániaca predávajúcemu v dodaní tovaru, informuje o tom kupujúceho a dohodne s ním ďalší postup.6. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.7. Predávajúci je oprávnený k čiastočným dodávkam tovaru, prípadne aj pred stanovenou dodacou lehotou. Čiastočná dodávka je možná v prípade,
 15. a) ak o tom predávajúci kupujúceho najneskôr pri potvrdení objednávky informoval, najmä so zreteľom na nedostatok tovaru objednaného druhu alebo objednaného množstva a zároveň
 16. b) predávajúci a kupujúci sa dohodli na dodatočnom plnení tovaru.Dodanie tovaru kupujúcemu sa uskutoční na nebezpečenstvo predávajúceho.9. Poistenie prepravy zabezpečuje predávajúci. Pokiaľ charakter tovaru bude vyžadovať poistenie z dôvodu ochrany tovaru (krehkosť a pod.), bude tovar poistený automaticky; rozhodnutie však vždy ostáva predávajúcemu.10. Predávajúci si vyhradzuje právo úprav cien podľa parametrov prepravy tovaru (rozmery, váha, charakteristika).11. Tovar je dodaný vo vhodnom obale prispôsobenom druhu tovaru a pre dohodnuté dopravné podmienky tak, aby sa zabránilo poškodeniu tovaru v priebehu dopravy. Obaly a náklady na balenie sú v nákladoch predávajúceho.12. Kupujúci je povinný tovar od prepravnej spoločnosti riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov, množstvo dodaného tovaru a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť predávajúcemu.13. Predávajúci má povinnosť zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal náležitosti podľa platných právnych predpisov SR.

 17. Prechod nebezpečenstva škody na tovare 1. Riziko vzniku škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamžiku, keď tovar bol prevzatý kupujúcim.

 18. Výhrada vlastníctva a prechod vlastníckeho práva1. Vlastnícke práva k tovaru prechádzajú na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny, inak v okamihu, keď tovar bol prevzatý kupujúcim podľa toho, ktorý okamih nastane skôr. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade neuhradenia kúpnej ceny riadne a včas, nesmie s nezaplateným tovarom až do zaplatenia kúpnej ceny inak právne disponovať, t.j. obzvlášť ho predávať, prevádzať na tretiu osobu alebo ho akokoľvek právne zaťažovať (t.j. obzvlášť k tovaru zriaďovať záložné alebo obdobné právo).VII. Kúpna cena a platobné podmienky1. Ponuka tovaru na stránke je uvádzaná spolu s jeho kúpnou cenou vrátane DPH.2. Kúpna cena každého druhu tovaru je uvedená v popise konkrétneho druhu tovaru a kupujúci súhlas s kúpnou cenou prejaví odoslaním objednávky.3.  Pre predávajúceho a kupujúceho je záväzná cena v čase účinnej úplnej objednávky, tj. v čase, keď objednávka je riadne podaná a obsahuje všetky stanovené náležitosti a ktorá bude predávajúcemu aj doručená. Toto pravidlo sa rovnako vzťahuje aj na akciový tovar.4. Tovar môže byť kupujúcim uhradený nasledovnými spôsobmi: dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho na základe jeho predfaktúry. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar najneskôr pri prevzatí tovaru.

VIII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Kupujúci  je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa  prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

2. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

 1. a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, predaj tovaru vyrobeného na mieru a predaj tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 2. b) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
 3. c) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 4. d) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.Odstúpenie od zmluvy uzavretej na základe týchto všeobecných obchodných podmienok je možné aj pomocou formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke predávajúceho www.exkhlusive.sk. Odstúpenie od zmluvy sa uplatňuje písomne na adrese sídla predávajúceho alebo na emailovej adrese info@exkhlusive.sk. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to v zásade rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe vrátenia platby.5. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.6. Pri odstúpení od zmluvypredávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.7. Kupujúci je  povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.8. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Osobné doručenie tovaru na adresu predávajúceho nie je možné. Tovar zaslaný na dobierku nebude zo strany predávajúceho  prevzatý a bude automaticky vrátený späť.9. Kupujúci  zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Tovar nesmie byť poškodený a znečistený, môže byť iba odskúšaný ako pri nákupe v kamennom obchode, avšak odskúšať neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Tovar musí byť taktiež zabalený v pôvodnom obale spolu s kompletným príslušenstvom, návodmi a musí byť pribalená faktúra za tovar a doklad o zaplatení (stačí fotokópia). V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude zaslaný späť na náklady odosielateľa.
 5. Záruka za akosť. Reklamácie 1. Záruka za akosť, práva zo záruky a reklamačné konanie sa spravuje osobitným dokumentom, ktorým je reklamačný poriadok.
 6. Záverečné ustanovenia 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na každú kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom on-line obchodu na internetovej stránke www.exkhlusive.sk.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením nového znenia týchto všeobecných obchodných podmienok na internetovej stránke on-line obchodu predávajúceho. Prípadné zmeny a doplnky všeobecných obchodných podmienok sa nebudú vzťahovať na už uzatvorené kúpne zmluvy.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.4. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.5. Orgánom dohľadu nad činnosťou podnikateľa je Slovenská obchodná inšpekcia, P.O.Box 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, web: www.soi.sk

Kliknite sem: Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy

Kliknite sem: Spotrebitel formular

OCHRANA OSOBNýCH úDAJOV

INFORMÁCIE DOTKNUTÝM OSOBÁM

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame pri výkone našej činnosti a pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci vedenia vlastného účtovníctva a výkonu podnikateľskej činnosti.

Prevádzkovateľom je: Vivien Pálfyová s miestom podnikania Družstevná u.5230/8A, 92901 Dunajská Streda

IČO: 51 574 900 (ďalej len „My“).

Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať kontaktné údaje: email: exkhlusivevp@gmail.com

telefón: +421904 030 062 alebo poštou na adresu nášho sídla.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby,1 tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78), Zákonom o účtovníctve, Zákonom o dani z príjmov, Zákonom o dani z pridanej hodnoty, Zákonníkom práce, Zákonom o sociálnom poistení, Zákonom o zdravotnom poistení, Občianskym zákonníkom ako aj ďalšími predpismi.

Prečo spracúvame osobné údaje? Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:  poskytovať naše služby našim klientom, resp. vykonávať svoju obchodnú činnosť;  plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti; a  chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Aké oprávnené záujmy sledujeme pri spracúvaní osobných údajov?

– eliminácia zneužitia našej činnosti a našich služieb na pranie špinavých peňazí

– eliminácia zneužitia našej činnosti a našich služieb na podporu financovania terorizmu

– uplatňovanie svojich zákonných práv, bránenie oprávnených záujmov

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje? Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. daňovému úradu, zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, inšpektorátu práce, úradu práce alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej činnosti, vrátane zamestnancov týchto osôb, notárom, exekútorom. Sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania priania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame. Cloudové služby nevyužívame.

Aké automatizované individuálne rozhodovania vykonávame?

Automatizované individuálne rozhodovanie s vylúčením ľudského zásahu nevykonávame. Profilovanie sa vykonáva v jedinom prípade – v prípade registrácie zákazníka do nášho webshopu na https://www.exkhlusive.sk/ . Takáto registrácia je dobrovoľná, uskutočňuje sa za súčasného ponúknutia alternatívy nespojenej s registráciou a profilovaním. Právnym základom spracúvania osobných údajov v prípade registrácie do nášho webshopu je Váš súhlas, vyjadrený zakliknutím príslušnej kolónky pri registrácii. Podmienky odvolania súhlasu sú súčasťou poučenia daného pri registrácii.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime Registratúrnym poriadkom a Registratúrnym plánom, napr.:

– listiny týkajúce sa účtovníctva uchovávame v zásade po dobu 10 rokov

– listiny týkajúce sa poistných odvodov uchovávame po dobu 10 rokov

– listiny týkajúce sa prihlášky, odhlášky a dávok uchovávame po dobu 10 rokov.

Likvidácii osobných údajov bránia napr.:

– nie je možné likvidovať originály listín

– nie je možné likvidovať listiny, ktoré musia byť odovzdané štátnemu archívu

– pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, ktoré obsahovo súvisí s obsahom listín, inak určených na likvidáciu.

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť kvalitné a včasné služby/tovar alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť naše služby/tovar. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

Ako klient máte právo považovať prístup k Vašim osobným údajom ako aj ich opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania. Máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (iba ak je právnym základom spracúvania osobných údajov verejný záujem alebo oprávnený záujem) a na prenosnosť osobných údajov (iba ak právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je súhlas alebo zmluva a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami). Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov. To všetko v intenciách čl. 15 až 22 nariadenia GDPR. Ak sme nezískali Vaše osobné údaje priamo od Vás, tak za zdroj týchto informácií označujeme Vášho nadriadeného, resp. Vášho zamestnávateľa alebo zmluvného partnera.

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že sa zmenia tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

Stiahnúť: gdpr

Back to Top
Shopping Cart
Close

No products in the cart.

Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE DOTKNUTÝM OSOBÁM podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) .