VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Karol Csicsai – KARLE MARKETING (EXKHLUSIVE), Pataš 234, 929 01 Pataš, IČO: 43 273 513, DIČ: 1071943895, zapísaná v OR Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24826/T, prevádzka Karol Csicsai – KARLE MARKETING (EXKHLUSIVE), ulica Biskupa Kondého 32/1, 929 01 Dunajská Streda (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke www.exkhlusive.sk elektronického obchodu predávajúceho.
Podľa úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky Č. informačného systému (evidenčný systém, E-shop): 201500872

Kontaktné údaje predávajúceho:📫💻
Poštová adresa: Pataš 234, 929 01 Pataš
📞 00412 907 642 794

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Trhová 2, 917 01 Trnava 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 033/5512689, 033/5512690
fax č.: 033/5512656
e-mail: tt@soi.sk

Informácia pre zákazníka
Prílohy:
*POUČENIE O PRÁVE ZÁKAZNÍKA, KTORÝ SA POVAŽUJE ZA SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY
*SPOTREBITELSKY FORMULAR

Kliknite sem: Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy

Kliknite sem: Spotrebitel formular

PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že náklady na doručenie znáša predávajúci.
Predávajúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve v lehote splatnosti, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
• Je možné prevziať tovar osobne na našich prevádzkach: Karol Csicsai – KARLE MARKETING (EXKHLUSIVE), Ulica Biskupa Kondého 32/1, 929 01 Dunajská Streda
Rezervovať tovar môžeme maximálne 2 pracovných dni! V prípade meškania alebo zmenu času/dátumu prosím volajte na číslo: 0907 64 27 94
• Na dobierku poštou: Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí na pošte. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke, osobne alebo zabezpečiť, by tovar prevzala ním splnomocnená osoba. Pri tomto spôsobe platby účtujeme k cene objednávky poštovné, ktoré je zarátané v cene objednávky. (POZOR: čakania doba na prevzatie zásielky len 5 pracovných dni!)
Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný prevziať tovar, že predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
• Prevodom na účet: Po akceptovaní objednávky bude kupujúcemu doručený email obsahujúci číslo účtu a variabilný symbol. Kupujúci uhradí požadovanú sumu prevodom zo svojho účtu na účet predávajúceho. Prosím použite Vaše meno a Vaše číslo objednávky (variabilný symbol) na identifikáciu platby. Vaša objednávka nebude odoslaná pokiaľ peniaze nedorazia na náš účet (POZOR: čakania doba na úhradu len 3 pracovných dni)

Na všetky uvedené fotografie a texty sa vzťahuje autorské právo (Predajňa EXKHLUSIVE). Ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora (EXKHLUSIVE)!

OCHRANA OSOBNýCH úDAJOV

Milí naši Zákazníci!

Čo je GDPR? Nariadenie EÚ o ochrane údajov
Dovoľte nám, aby sme vám trošku vysvetlili zmeny v e-shope www.exkhlusive.sk na ktorom už pracujeme niekoľko týždňov, aby sme vám naďalej mohli poskytnúť kvalitné služby.

Náš e-shop je už GDPR ready, to znamená, že všetky predpísané podmienky spĺňa na základe nového nariadenia EÚ.
Tak ako aj doteraz, my naďalej maximálne chránime vaše osobné údaje. Ceny a sortiment ostáva nezmenený, zásielky budeme posielať naďalej.

Pri dokončení objednávky, pri registrácii, pri kontaktovaní, budeme od vás žiadať o rôzne súhlasy, napr. o poslanie dotazníka spokojnosti zákazníkov, marketingové aktivity, atď. Boli by sme radi, keby ste dali súhlas, aby sme vám mohli naďalej poskytnúť kvalitné a na osobu šité služby a ponuky. Všade budete musieť “odfajknúť” súhlasy o spracovanie osobných údajov.
Tieto súhlasy ste dávali aj do teraz spolu s nákupom v našom e-shope. Len teraz každý súhlas musí byť zvlášť odfajknutý.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Informácie o dotknutých osobách (kupujúcich) prevádzkovateľ spracúva v súlade so zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Kupujúci berie na vedomie, že prevádzkovateľ spracúva jeho osobné údaje bez súhlasu v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov za účelom splnenia povinností mu vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
Kupujúci pri registrácii môže dať súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko a kontaktné údaje na marketingové účely ( zasielane informácií o zľavách, novinkách, akciách) v súlade s § 12 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.
Podmienky spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sú špecifikované na internetovej stránke www.exkhlusive.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.

Beriem na vedomie, že sa objednávka v okamihu kliknutia ,,Objednať” stane záväznou, nemennou a nevratnou. Prečítal (a) som si obchodné podmienky a súhlasím s nimi. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil, ich obsahu porozumel a v tomto znení s nimi bez výhrad súhlasí. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné, pokiaľ nedôjde medzi zhotoviteľom a objednávateľom k písomnej dohode o zmene, prípadne vylúčeniu týchto všeobecných obchodných podmienok.

Ďakujeme za pochopenie a prajeme vám príjemné nakupovanie.