OZNÁMENIE

o zmene subjektu prevádzkujúceho webstránku www.exkhlusive.sk a o poskytnutí osobných údajov registrovaných zákazníkov novému prevádzkovateľovi

Podnikateľský subjekt a prevádzkovateľ informačných systémov

Karol Csicsai – KARLE MARKETING

s miestom podnikaniaPastúchy č. 234, 929 01 Pataš

IČO: 43 273 513

označenie registra, ktorý vedie podnikateľa – Okresný úrad Dunajská Streda, odbor živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra: 210-21338

si týmto dovoľuje Vás informovať, že s účinnosťou od 12.00 hod dňa 20.05.2020 previedol všetky vlastnícke, užívacie, užívateľské a správcovské práva a povinnosti k tejto webstránke www.exhlusive.skna nový subjekt, ktorým je

Vivien Pálfyová

so sídlom/miestom podnikania: Malé Blahovo, Družstevná 5230/8A, 929 01 Dunajská Streda

IČO: 51574900

podnikateľa vedie v registri 210-39570,

čo znamená, že od uvedeného momentu tento eshop je prevádzkovaný novým subjektom.

Všetky obchodné prípady realizované podnikateľským subjektom Karol Csicsai – KARLE MARKETINGdo uvedeného momentu zostávajú jeho obchodmi, preto najmä v otázkach reklamácií a zodpovednosti za vady kúpeného tovaru, ako aj vo veciach odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z. sa treba obrátiť na podnikateľský subjekt Karol Csicsai – KARLE MARKETING.

 Tým zákazníkom, ktorí sa registrovali na eshope prevádzkovanom na webstránke www.exkhlusive.sk v IS Webshop – registrovaní zákazníci oznamujeme, že tomuto novému prevádzkovateľovi eshopu ako príjemcovi boli poskytnuté ich osobné údaje získané prevádzkovateľomKarol Csicsai – KARLE MARKETINGv procese registrácie na právnom základe súhlasu registrujúcich sa zákazníkov v rozsahu osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého resp. prechodného pobytu, kontaktné údaje.

V Pataši, dňa 20.05.2020

 

stihanúť tu: OZNÁMENIE _exkhlusive